Ontwikkelen van een consistent business model

In eerste instantie werd beoogd om aan de hand van een business modelbenadering de informatiebehoefte in kaart te brengen ter voorbereiding van de herinrichting van het informatiesysteem (SAP). Echter, onze klant werd vervolgens gevraagd om een zogenaamde domeinanalyse uit te voeren om de mogelijkheden in kaart te brengen om tegelijkertijd besparingen te realiseren en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen. Tijdens deze domeinanalyse (traject van 8 maanden) is het business model voor deze organisatie voor het eerst inzichtelijk gemaakt. Voor het eerst in die zin dat onze klant begon aan een kanteling van een activiteitgestuurde naar een klantgerichte organisatie. Producten en diensten waren niet gedefinieerd en differentiaties naar klanten niet bepaald. Bright New Perspective heeft in deze fase als deelnemer aan het programmateam proces management ondersteuning verleend bij de organisatiebrede domeinanalyse met zogenaamde support-teams.

Wij hebben geadviseerd over de aanpak van het traject om vervolgens via co-creatie een eerste versie van het business model inzichtelijk te maken. Dit business model is in het domeinplan vervolgens het kader geworden voor de toekomstrichting van deze organisatie.

Na deze domeinanalyse is met het management team via workshops een behoorlijke verdiepingsslag gemaakt die is uitgemond in een Visiedocument met daarin uitgangspunten voor de ontwikkeling naar een regieorganisatie. Ook is in diezelfde periode inzichtelijk gemaakt via welke vervolgstappen verdere verdieping en verankering in processen en organisatieonderdelen vorm konden krijgen.

Bij vervolgopdrachten is het business model vervolgens altijd weer scherper gesteld als er nieuwe inzichten werden opgedaan of nieuwe ontwikkelingen plaatsvonden. De kern van het toewerken naar een regieorganisatie is daarbij overeind gebleven. Juist door in de eerste fase het onderscheidend vermogen, de missie en de visie van de organisatie goed te hebben verkend en vastgesteld.

Terug naar overzicht Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten